21 kwietnia 2017

Pracodawco! Czy wiesz, że masz obowiązek zapewnić wodę dla swoich pracowników? Zamów dystrybutor do

Firma ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom wodę lub inne napoje do picia, nie ważne czy pracują na stanowiskach robotniczych czy biurowych. Zasady dostarczania wody i innych napojów opisano w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września z 1997 roku odnoszącego się do spraw ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dobrym rozwiązaniem w tym przypadku jest dostawa wody do firm proponowana przez firmę GetFresh właściciela marki Dar Natury.

Paragraf 112 rozporządzenia mówi jasno, że każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia wody zdatnej do picia lub innych napojów dla wszystkich pracowników. Zaś pracownikom zatrudnionym na stałe lub okresowo w warunkach o szczególnej uciążliwości należy się woda źródlana lub inne napoje.

Ilość, temperatura i rodzaj napojów musi być dostosowana do warunków, w których wykonuje się pracę, oraz do potrzeb fizjologicznych pracowników. Przepisy mówią też że, pracodawcy zobowiązani są do zapewniania pracownikom dostatecznej ilości wody zdatnej do picia bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Odrębne przepisy określają szczegółowe zasady zaopatrzenia w napoje pracowników pracujących w szczególnie uciążliwych warunkach.

Jakie są wymagane ilości wody, którą powinieneś dostarczyć pracownikom?

Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom dostatecznej ilości wody zdatnej do picia, oraz wody przeznaczonej do celów higieniczno-sanitarnych, przeciwpożarowych i gospodarczych. Woda do celów higienicznych, która powinna przypadać dziennie na każdego pracownika nie może być mniejsza niż podana poniżej:

· 120 l - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi,

· 90 l - przy pracach brudzących i wykonywanych w wysokiej temperaturze

· 30 l - przy pracach niewymienionych powyżej.

Dystrybucja wody może odbywać się za pomocą dystrybutorów z wodą czy dostępu do bieżącej wody z wodociągów.

Wydatki na napoje i dzierżawę dystrybutora z wodą stanowią koszt

Warto wiedzieć, że każdy pracodawca może zaliczyć do poniesionych kosztów uzyskania przychodów wydatki, które poniósł w związku z zakupem napojów dla swoich pracowników. Są one świadczeniami na rzecz pracowników, do których każdy pracodawca zobowiązany jest na podstawie przepisów BHP. Bez dwóch zdań takie wydatki mają związek z przychodem i prowadzoną przez pracodawcę działalnością. W taki sposób możemy tratować wydatki pracodawcy poniesione z tytułu:

· opłaty za wodę, która dostarczana jest siecią wodociągową,

· zakupu wody mineralnej i innych napojów

· dystrybutor z wodą (np. z firmy Dar natury)

Poniżej interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej:

Wydatki ponoszone na zakup wody mineralnej oraz dzierżawę dystrybutora do wody z podajnikiem stanowią koszty uzyskania przychodów- Interpretacja dyrektora IS w Białymstoku z 19 grudnia 2007 r., sygn. PPII/4430-336/RL/07